Czech

 

GLOSÁR ZAMESTNANECKÝCH TERMÍNU

OSOBNÍ ÚDAJE ZAMESTNANCE
PPS císlo
Jedinecné úrední císlo Personal Public Service, pridelené všem, kdo chtejí žit nebo pracovat v Irské republice.


CERTIFIKÁT DANOVÉHO ODPOCTU

C
ertifikát danového odpoctu
Danový úrad vydá certifikát danového odpoctu každému zamestnanci, který požaduje vrácení dane. Certifikát podrobne uvádí, jaká cástka dane muže být zamestnanci vrácena a od jaké výše príjmu se mení standardní danová sazba. Danový úrad také vydá certifikát danového odpoctu každému zamestnavateli,  který má registrované zamestnance.


Danový odpocet
Každý zamestnanec má nárok na urcitý odpocet (slevu na dani) v závislosti na osobní situaci, napr. odpocet za manžela/manželku, partnera, samotného zamestnance (PAYE) atd. Tyto odpocty snižují dan vypoctenou z hrubé mzdy zamestnance. Danové odpocty nelze vyplatit v hotovosti. Prípadný nevyužití odpocet se z daného týdne nebo mesíce dá prevádet do dalších období v rámci stejného danového roku. Poté, co vám bude vypoctena dan jako procento z príjmu, bude vypoctená cástka snížena o danový odpocet a tím klesne cástka dane, kterou musíte odvést.
Bod zmeny standardní danové sazby (SRCOP)
Dan se vypocte procentem z vašeho príjmu. Procento odvádené dane závisí na velikosti vašeho príjmu. Príjem je nejprve zdanován sazbou 20%, až do urcité výše. Tato hodnota je oznacována jako standardní sazba dane a cástka, na kterou se uplatní, je oznacována jako standardní danové pásmo. Zbytek vašeho príjmu je zdanen vyšší sazbou, 41%. Cástka, kterou mužete vydelat, než zacnete platit vyšší sazbu dane, je oznacována jako bod zmeny standardní danové sazby.


Osvobození
Osvobození od povinnosti platit PAYE nebo USC
Zvýhodnení prebytku

Pokud váš príjem prekrocí cástku, pod níž by byl osvobozen od dane z príjmu, ale nedosáhne dvojnásobku tohoto limitu, mužete požádat o tzv. zvýhodnení prebytku. V tomto režimu platíte dan jen z cástky, která prevyšuje limit, ale budete zdaneni 40% sazbou.


METODY SRÁŽEK DANE


Základ dane
Oznacení cástky, z níž se pocítá dan PAYE a USC, a to jednou ze trí metod; kumulativní, první týden/první mesíc, nouzová.
Kumulativní
Výpocet dane „rok k datu“, zajištující rovnomerné rozložení danové povinnosti zamestnance behem celého roku. Odvod dane za každé rocní období se vypocte jako celá cástka dane od 1. ledna do dne výpoctu, snížená o již sraženou dan za toto období. Tím je zaruceno, že se prípadné danové odpocty a bod zmeny standardní danové sazby, které nevyužijete v období, za které platíte dan, prenášejí do dalšího období v rámci téhož danového roku. Kumulativní základ dane umožnuje proplácení danových preplatku, pokud na ne vznikne nárok.
První týden/první mesíc

Každé období, v nemž platíte dan, je uvažováno samostatne, bez prihlédnutí k predchozím úhradám nebo odpoctum. Danové odpocty a bod zmeny standardní danové sazby se uplatní v každém konkrétním výplatním týdnu/mesíci a na tomto základe je sražena dan. Pri využití této metody nemuže zamestnavatel vracet danové preplatky.

Nouzová

Nouzovou metodu výpoctu danového základu využije zamestnavatel u nových zamestnancu, pro než;

·     zatím od danového úradu neobdrželi certifikát danového odpoctu

·     zatím neobdrželi formulár P45

·     již obdrželi formulár P45, nicméne na nem je uvedeno, že byla v predchozím zamestnání využita nouzová metoda výpoctu

·     již obdrželi formulár  P45, nicméne bez uvedení císla PPSPri využití nouzové metody výpoctu nemuže zamestnavatel vracet danové preplatky.

Za techto okolností zamestnavatel na zamestnancum príjem uplatní danové odpocty a bod zmeny standardní danové sazby  stanovené danovým úradem, a to podle toho, zda je známo císlo PPS a délka období, v nemž ješte bude platit nouzová metoda výpoctu.SRÁŽKY DANE

Pay As You Earn (PAYE)
Zdanován jé témer celý príjem. Dan z príjmu ze zamestnání je z vašeho príjmu srážena prímo zamestnavatelem, jménem irské vlády. Tento systém oznacujeme Pay As You Earn (PAYE). Cástka, dane, kterou musíte odvést, závisí na výši vašeho príjmu a na vaší osobní situaci. Mužete využít radu odpoctu, které mohou snížit cástku dane, kterou musíte odvést.
Universal Social Charge (USC)

Universal Social Charge (USC) znamená zdanení hrubého príjmu pred odvody na penzijní pojištení. Nemužete využít danové odpocty a další možnosti snížení dane.


SRÁŽKA PRSI
Pay Related Social Insurance (PRSI)
PRSI je povinná srážka z vašeho príjmu, ve prospech ministerstva sociální ochrany, která jde do fondu sociálního pojištení, který je zdrojem výplat státní sociální podpory. Každý pravidelný príspevek zamestnance je registrován a v souctu ovlivnuje výši požitku, na které muže zamestnanci vzniknout nárok. Výše odvodu PRSI, který musíte platit, závisí na vašem príjmu a na tríde pojištence, do níž spadáte.

Trída PRSI

Príspevky na sociální pojištení se delí do více kategorií, také oznacovaných jako trídy nebo sazby príspevku. Typ trídy a sazba príspevku jsou dány typem práce, kterou vykonáváte. Vetšina zamestnancu platí PRSI ve tríde A. Tato trída príspevku muže zakládat nárok na kompletní radu výplat sociálních dávek poskytovaných ministerstvem sociální ochrany, pokud splníte kritéria pro jejich priznání.

Pojistitelné týdny
Každý príspevek PRSI ve výplatním týdnu znamená jeden pojistitelný týden trvání zamestnání.

MZDA
Hrubá mzda

Hrubá mzda je cástka platu/mzdy, kterou zamestnavatel vyplácí zamestnanci, pred uplatnením jakýchkoli srážek (danových ci jiných). Hrubá mzda je soucin poctu odpracovaných hodin a dohodnuté hodinové sazby platné v daném období (týdenní/mesícní mzda).

Zdanitelná mzda
Hrubá mzda snížená o danove uznatelné srážky predstavuje zdanitelnou mzdu, z níž se vypocítá vetšina nebo i všechny srážky.
Cistá mzda
Hrubá mzda snížená o všechny srážky, obvykle je rovna tomu, co je zamestnanci skutecne vyplaceno.
Naturální požitky

Neinancní požitky, které zamestnavatel poskytuje zamestnanci, a které podléhají zdanení, napríklad služební auto nebo príspevek zamestnavatele na zdravotní pojištení.

Imaginární mzda
Penežní hodnota nefinancního požitku, která slouží k výpoctu danové srážky, kterou zamestnanec musí za tento požitek odvést.
Penze

Sporící plán na duchod, který vám poskytne penežní zajištení po odchodu do penze. Nekteré platby na penzijní pojištení jsou danove uznatelné, takže se dan vypocte z hrubé mzdy snížené o uhrazené príspevky na penzijní pojištení.
FORMULÁRE ZAMESTNANCE

Mzdový lístek
Výkaz príjmu a srážek, který zamestnavatel predá zamestnanci.

Formulár 12AŽádost o vydání certifikátu danového odpoctu, kterou zamestnanec podává, když:

middot;     poprvé vstoupí do zamestnaneckého pomeru v naší zemi

·     obcan jiné zeme žije v Irsku a poprvé vstoupí do zamestnaneckého pomeru v naší zemi

·     znovu nastupuje do zamestnání poté, co byl nezamestnaný.

P45
Výkaz príjmu a srážek, který zamestnanec obdrží pri ukoncení zamestnaneckého pomeru.
P46
Informace o vzniku nového zamestnaneckého pomeru, kterou zamestnavatel predává danovému úradu pri nabrání nového zamestnance.
P60
Výkaz príjmu a srážek, který na konci roku zamestnavatel vystaví pro všechny zamestnance, kterí jsou u nej 31. prosince aktuálního danového roku v zamestnaneckém pomeru.
  

Need help? Support is available at 01 8352074 or brightpayirelandsupport@brightsg.com.

Installing BrightPayGeneralGetting StartedImporting from Previous YearSwitching from Thesaurus Payroll Manager to BrightPay mid yearImporting employee data from another payroll packageEmployerEmployeePayroll DeductionsPayrollMid-year StartersLeaversPensionsIllness BenefitBenefit in KindParenting LeaveHolidaysEmployee CalendarMaking Corrections to PayrollP30 ReturnsAnalysisBacking Up & Restoring Data FilesYear EndGlossary of Terms - Foreign Language Help SheetsCSOBrightPay Connect